Privacy en Cookiestatement Kraamzorg Anita

Laatst bijgewerkt op 11-11-2019

Het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie die hem is toevertrouwd is belangrijk voor KraamzorgAnita. Als onderdeel van deze fundamentele verplichting zet KraamzorgAnita zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonlijke informatie (aangeduid als“persoonsgegevens”) zeker testellen. In principe verzamelt KraamzorgAnita slechts persoonsgegevens die u vrijwillig als online bezoeker verstrekt met als doel om u informatie te kunnen verschaffen en/of diensten aan u te kunnen verlenen. In dit Online Privacy Statement kunt u lezen hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

1.Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Anitakraamzorg verzamelt persoonsgegevens als u ervoor kiest om deze aan ons beschikbaar testellen. Bijvoorbeeld door het administreren van e-mailadressen dan wel door het registreren van de interesse voor bepaalde diensten die KraamzorgAnita kan aanbieden.

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor anderedoeleinden dan de doeleinden waarvoor u deze informatie aan ons verstrekt heeft, ten zij wij uw specifieke toestemming verkrijgen, KraamzorgAnita dient te voldoen aan wettelijke verplichtingen, professionele standaard en of kwaliteitsregels, indien die nodig zijn voor optimalisering van de kwaliteit van de dienstverlening of om u te informeren over overige diensten van KraamzorgAnita. Bijvoorbeeld, als u ons in een e-mailbericht verzoekt ominformatie over KraamzorgAnita dan zullen wij gebruikmaken van uw e-mailadres en andere informatie die u ons verstrekt om te kunnen reageren op uw verzoek. Als u ons een curriculum vitae(cv)toestuurt om online te solliciteren dan zullen wij gebruikmaken van de informatiedie u ons verstrekt heeft om na te gaan of er voor u een geschikte vacature binnen Anitakraamzorg is.

Anitakraamzorg verzamelt in het algemeen uitsluitend die persoonsgegevens die nodig zijn om te kunnen voldoen aan uw vraag als bezoeker. In dien aanvullende, facultatieve informatie wordt verzameld dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

Anitakraamzorg verzamelt alleen bijzondere persoonsgegevens wanneer u die vrijwillig verstrekt of wanneer dit op grond van wet-en regelgeving noodzakelijk of toegestaan is. Bijzondere persoonsgegevens betreffen ondermeer persoonsgegevens aangaande ras, politieke gezindheid, religie, levensovertuiging, seksue lelev en of gezondheid.Wij verzoeken u om weloverwogen te besluiten of u bijzondere persoonsgegevens aan KraamzorgAnita wilt verstrekken en nimmer bijzondere persoonsgegevens aan Kraamzorg Anita te verstrekken tenzij u toestemt met de verwerking van die bijzondere persoonsgegevens door KraamzorgAnita. Als u vragen heeft over het verstrekken van bijzondere persoonsgegevens aan Anitakraamzorg neemt u dan eerst contact op met Anitakraamzorg via info@anitakraamzorg.nl

1.1 Automatisch verzamelen van persoonsgegevens

KraamzorgAnita kan gebruik maken van cookies, web beacons en andere technieken om automatisch bepaalde soorten informatie te verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze online diensten. Het verwerken van deze gegevens stelt ons instaat om de werking, de bruikbaarheid en de effectiviteit van de dienstverlening te verbeteren en te personaliseren. Tevens helpt het ons de effectiviteit van onze marketingactiviteiten meten.

1.1.1 IP adressen

Een IP-adres is een nummer toegewezen aan uw computer wanneer u toegang tot het internet verkrijgt. Het biedt computers en servers de mogelijkheid om u te herkennen en met andere te communiceren. IP-adressen van waaruit bezoekers afkomstig lijken te zijn, kunnen worden geregistreerd voor IT-beveiliging en diagnostische doeleinden. Deze informatie kan ook in geaggregeerde vorm gebruikt worden omtrend in het gebruik van website te herkennen en om performance analyses uit tevoeren.

1.1.2 Cookies

Een” cookie “is een klein stukje tekst dat een website plaatst in de browser van het apparaat waarmee u de website bezoekt (bijv.computer of smartphone). De cookie geeft de website de mogelijkheid uw apparaat te herkennen en wordt gebruikt voor verschillende doeleinden.

Op onze website(s) kan een zogenaamde cookiebanner verschijnen waarmee uw toestemming wordt gevraagd voor het gebruik van cookies. U hebt de keuze om cookies te accepteren door te handelen op basis van de toestemmingsinformatie genoemd op de cookie-banner.Als u geen toestemming geeft zullen uw apparaten niet worden gevolgd voor marketinggerelateerde activiteiten. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website. Dergelijke ‘functionele’ cookies worden niet geblokkeerd door het gebruik van de cookie banner.

Ondanks dat internetbrowsers meestal automatisch cookies accepteren, kunt u uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt of om cookies te weigeren. Echter, houdt er rekening mee dat wanneer u geen cookies accepteert u wel licht niet instaat bent om de volledig functionaliteit van websites te ervaren.

Hieronder vindt u een lijst met soorten cookies die op onze websites worden gebruikt.

 

Doel

 

Omschrijving

 

Soort &Duur

 

Beveiliging(bijv. Asp.NET)

 

Onze websites zijn gebouwd voorstandaard internetbrowsers. Deze hebben een ingebouwde cookiefunctionaliteit die helpt bij compatibiliteitsissues(bijv. om uw browsertype te herkennen)en de performance te verbeteren (bijv.sneller laden vancontent).

 

Sessie

 

Verwijderd na sluitingvan de browser.

 

Privacy voorkeuren

 

Deze cookie legt vast of u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies.

 

Blijvend

 

Automatisch verwijderd na 90 dagen.

 

Website voorkeuren

 

Onze cookies onthouden uw website voorkeuren (bijv. taal) of vergroten de persoonlijke beleving (bijv. door een gepersonaliseerde groet of inhoud).Deze cookies worden gebruikt op delen van de website waar voor u via een eigen account toegang heeft.

 

Sessie

 

Verwijderdna sluiting van de browser.

 

Analytical

 

Wij gebruiken verschillende (externe) cookies om het gebruik van onze websites te analyseren. Hierdoor kunnen wij de kwaliteit en inhoud van de websites verbeteren. Informatie die wordt verzameld: IP-adres, aantal unieke bezoekers,zoektermen, locatie(landencode) van bezoeker, datum,duur en frequentie van bezoek,gebruikte hardware,browsertype, marketing campagne data.

 

Blijvend

 

Tot vijf jaar nadat u geen  gebruikmaakt van  de KraamzorgAnita website.

 

Flashtalking

 

In het kader van verbetering van onze marktcampagnes gebruiken wij diensten van derden om de effectiviteit van onze advertenties te meten en voor kostenbeheersing

 

Blijvend

 

 dienaangaande. Rapportage geschiedt geaggregeerd en niet op individueel niveau.

 Maar wordt automatisch verwijderd als u twee jaa geen gebruik maaktvan de Kraamzorg Nynk website.

 

Bezoekers feedback

 

Wij gebruiken een(externe) enquêtetool om een deel van de websitebezoekers uit te nodigen hun feedback op onze websites te geven.Cookies worden gebruikt om te voorkomen dat bezoekers meerdere keren worden uitgenodigd. 

 

  1. De eerste cookie
     (1 wordt geplaatst als de bezoeker wel wordt uitgenodigd voor het even van eenfeedback en wordt gebruikt om te voorkomen dat bezoeker opnieuw worden uitgenodigd binnen een periode van 90 dagen   
  2. DE tweede  cookie 
    (2 wordt geplaatst als de bezoeker niet wordt uitgenodigd voor het geven van een feedback en wordt gebruikt om te voorkomen dat bezoeker gedurende hun verdere bezoek alsnog worden uitgenodigd.
  3.  De derde Cookie.       
    ( 3 wordt geplaatst om te voorkomen dat d bezoeker opnieuw wordt uitgenodigd gedurend hetzelfde bezoek, in de gevallen waarbij de uitnodiging niet zichtbaar is (doortechnisch oorzaken,  browser incompatibiliteit/settingetc.

1) Automatisch verwijderd na 90 dagen volgend op de eerste uitnodiging. 2) en 3)Sessie verwijderd sluiting van de browser.

 

Social media(bijv. Gigya,Google+, Facebook, Twitter)

 

Wij gebruiken (externe) socialmedia widgets en/of knoppen om bezoekers de mogelijkheid te bieden om informatie van onzewebsites te delen via social media ene-mail. In dit verband worden op geaggregeerd niveau (dus niet op individuee lniveau) de interacties en activiteiten van bezoekers van onze website die gebruik maken van deze diensten bijgehouden (bijv.het aantal keren dat informatie wordt gedeeld (social share count).

 

Ook gebruiken we cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om de effectiviteit van social media content te meten en deze beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

 

Wij raden u aan de privacy informatie van de betrokken social media te raadplegen alvorens deze functionaliteit te gebruiken.

 

Blijvend

Maar wordt automatisch verwijderd als u twee jaar geen gebruik maakt van de KraamzorgAnita website.

 

 

2. Webbeacons

 Een webbeacon is een klein bestand op een webpagina, nieuwsbrief, e-mail of andere communicatie en wordt gebruikt om informatie te verzamelen over bijv.de mate waain  e-mail wordt geopend, welke content wordt bekeken, etc. Deze informatie wordt gebruikt om belangstelling van bezoekers te meten en onze dienstverlening en communicatie te verbeteren. Kraamzorg Anita gebruikt alleen webbeacons als dit is toegestaan op grond van wet-en regelgeving.

3. Social media widgets en toepassingen

 KraamzorgAnita websites kunnen functionaliteit bevatten om bezoekers instaat te stellen informatie te delen via socialmedia, zoals Facebook enTwitter. Deze socialmedia toepassingen kunnen informatie verzamelen en gebruiken over uw gebruik van de KraamzorgAnitaweb sites. Persoonsgegevens die u deelt via socialmedia toepassingen kunnen worden gebruikt door andere gebruikers van die socialmedia toepassing en een dergelijke interactie wordt beheerst door privacy policies van die socialmedia toepassingen.KraamzorgAnita heeft geen invloed op,en geen verantwoordelijkheid voor,die socialmedia toepassingen.Daarnaast kunnen KraamzorgAnita websites gebruikmaken van blogs, fora, crowd-sourcing of andere toepassingen en diensten.Het doel van dergelijke toepassingen en diensten is het faciliteren van contact en kennisdeling. Persoonsgegevens die u beschikbaarstelt via deze toepassingen en diensten kunnen worden gedeeld met andere gebruikers van deze toepassingen en diensten, tenzij anders vermeld,over wie wij weinig of geen invloed hebben.

4. Kinderen

KraamzorgAnita begrijpt het belang van de bescherming van de privacy van kinderen,vooral in een online omgeving.Onze sites zijn niet bedoeld voor of gericht op kinderen onder de leeftijd van16jaar.Het is ons beleid om nooit willens en wetens informatie te verzamelen of te bewaren betreffende personen onder de leeftijd van 16jaar,behalve als dit deel uitmaakt van een specifieke opdracht in het kader van onze dienstverlening.

5. Delen en doorgifte van persoonsgegevens

Wij delen geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve als dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan uw verzoek, voor onze professionele en legitieme doeleinden of als dit vereist is of toegestaan wordt door de wet, professionele standaarden of kwaliteitsregels. Zo kan KraamzorgAnita in sommige gevallen persoonsgegevens over u delen met externe bedrijven of dienstverleners die namens ons werken om uw verzoeken te kunnen inwilligen.

Daarnaast kan KraamzorgAnita persoonsgegevens doorgeven aan bedrijven in die met ons samen werken of namens ons werken. Doorgifte door KraamzorgAnita van persoonsgegevens naar het buitenland vindt plaats in overeenstemming met Nederlandse privacywetgeving.

KraamzorgAnita kan persoonsgegevens verwerken in verband met de verkoop of overdracht van de dienstverlening in het kader waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt. KraamzorgAnita moet ook persoonsgegevens openbaarmaken in dien dit vereist is opgrond van de wet, een gerechtelijk bevel of een overheidsbesluit. Persoonsgegevens kunnen ook nodig zijn voor privacy-ofveiligheidsaudits of om een onderzoek uit tekunnen voeren naar aanleiding van een klacht of een bedreiging van de veiligheid. KraamzorgAnita verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal KraamzorgAnita geen persoonsgegevens die u hem verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun direct marketingdoeleinden.

6. Keuzes

U heeft verschillende keuzes met betrekking tot het gebruik van onze onlinediensten. In het algemeen bent u niet verplicht om persoonsgegeven te verstrekken. Echter,

KraamzorgAnita kan u verzoeken om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken teneinde de door u gevraagde dienst aan u te verlenen, u te kunnen voorzien van (aanvullende)informatie

inzake onze dienstenverlening en door ons te organiseren evenementen.Bepaalde online diensten kunnen u ook vragen om uw toestemming voor een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens, u kunt hier mee instemmen of deze toepassing weigeren.Als u kiest voor een specifieke dienst of communicatie-uiting, zoals een e-nieuwsbrief,dan wordt u ook instaat gesteld om u voordeze dienst of communicatie-uiting uit teschrijven door het volgen van de

instructies die in de aangeboden communicatie-uitingen zullen worden vermeld. Als u besluit om u af temelden voor een dienst of een communicatie-uiting, dan zullen wij proberen om uw gegevens zo spoedig mogelijk te verwijderen, maar het kan voorkomen dat wij aanvullende informatie nodig hebben voordat we uw verzoek kunnen verwerken. Zoals hierboven beschreven, kunt u uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie

ontvangt of om cookies te weigeren.Wees er echter op attent dat bepaalde gedeelten van onze sites mogelijk niet goed zullen werken als u er voorkiest om cookies te weigeren.

7. Toegang

Als u persoonsgegevens aan KraamzorgAnita beschikbaar heeft gesteld dan heeft u inde meeste gevallen het recht tot toegang tot die persoonsgegevens om eventuele onnauwkeurigheden te kunnen corrigeren. U kunt ook een verzoek tot wijziging of het verwijderen van informatie indienen door contact op tenemen met info@anitakraamzorg.nl Wij zullen alle redelijke inspanningen verrichten om te kunnen voldoen aan uw verzoek, zolang dit in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en professionele standaarden.

8. Beveiliging en de integriteit van gegevens

KraamzorgAnita heeft beveiligings-policies en procedures om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Echter, ondanks de vergaande inspanningen van KraamzorgAnita, kan de integriteit van de gegevens niet absoluut worden gewaarborgd tegen alle bedreigingen. Naar onze beste kunnen zal de toegang tot uw persoonsgegevens strikt worden beperkt tot degenen die namens KraamzorgAnita betrokken zijn bijde verlening van diensten aan u en die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe gerechtigd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven. Ook spannen wij ons in om te waarborgen dat uw persoonsgegevens slechts worden bewaard voor zolang die nodig zijn om diensten aan u te verlenen, dit wettelijk is toegestaan of tot dat u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

9. Links naar andere websites

Wees u er van bewust dat KraamzorgAnita websites kunnen doorlinken naar andere websites, waaronder websites die worden onderhouden door derden en die niet worden beheerst doordit OnlinePrivacyStatement, maar door andere privacyverklaringen die kunnen verschillen. We raden u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt te beoordelen voor dat u persoonsgegevens verstrekt.

10. Wijzigingen in dit beleid

KraamzorgAnita kan dit Online Privacy Statement van tijd tot tijd aanpassen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen in het Online Privacy Statement dan zullen wij de”datum laatst gewijzigd”, die aan de bovenkant van deze pagina wordt vermeld, herzien. We raden u aan om regelmatig het Online Privacy Statement door tenemen opdat u op de hoogte blijft van de manier waarop KraamzorgAnita uw persoonsgegevens beschermt.

11. Vragen inzake het Privacy beleid en over de handhaving

KraamzorgAnita is gecommitteerd om de online privacy van uw persoonsgegevens te waarborgen. Als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens neem dan contact met ons op via info@anitakraamzorg.nl. U kunt ook gebruik maken van dit e-mailadres om eventuele zorg en met betrekking tot de naleving van ons OnlinePrivacy Statement met ons te delen.